Algemene Voorwaarden van Natassa Vassiliou voor bedrijven en instellingen

 

Artikel 1: Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan elk bedrijf of elke instelling die met Natassa Vassiliou onderhandelt over het verstrekken van een opdracht of die aan Natassa Vassiliou een opdracht heeft gegeven.
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Natassa Vassiliou of een derde aan wie een opdracht door Natassa Vassiliou is uitbesteed.
Aanmelding: de inschrijving van een cursist voor een cursus of training, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Onder uur wordt verstaan een klokuur van 60 minuten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Natassa Vassiliou voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Voor iedere overeenkomst met Natassa Vassiliou gelden alleen deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijk niet welke algemene voorwaarden ook van de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Natassa Vassiliou verplicht zich deze algemene voorwaarden bekend te maken en op te leggen aan de cursist(en) en/of bijwoners van lezingen.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Aanmeldingen of opdrachten zijn voor Natassa Vassiliou pas bindend nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever binden Natassa Vassiliou slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de omvang en technische uitvoering van artikelen, columns of ander werk, gebruikt materiaal voor lezingen of trainingen of de leveringstermijn voor een tekst, gebeuren naar beste weten van Natassa Vassiliou, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Fouten van geringe aard in het werk door Natassa Vassiliou, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben of voor de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Auteursrechten
4.1 Alle tijdens een training of lezing gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan teksten of materialen te gebruiken of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de opdrachtnemer het auteursrecht op door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
5.2 Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen of andere informatie of informatiedragers in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, gaat de opdrachtnemer er altijd vanuit dat de bij de werkzaamheden te gebruiken documenten, papieren en dergelijke in kopie aanwezig zijn bij de opdrachtgever en/of dat de opdrachtgever het origineel zelf in eigen bezit behoudt. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
5.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Geheimhouding
Natassa Vassiliou verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren en strikt vertrouwelijk te behandelen. Natassa Vassiliou zal haar medewerkers eveneens tot geheimhouding verplichten. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 7: Wijziging of annulering van opdrachten
7.1 Natassa Vassiliou heeft altijd het recht een cursus of lezing te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
7.2 De opdrachtgever heeft vanzelfsprekend het recht een gedane opdracht in te trekken. Dit kan evenwel alleen schriftelijk gebeuren. Bij annulering minder dan 10 dagen voor aanvang van de cursus of lezing of bij tussentijdse beëindiging daarvan is de volledige vergoeding verschuldigd.
7.3 Bij een in-companycursus kan een les tot één werkdag vóór de geplande datum zonder verdere kosten worden verschoven. Bij annulering binnen deze termijn vervalt de desbetreffende les zonder recht op compensatie.
7.4 Bij een training of lezing, waarvoor een lesruimte gehuurd wordt door Natassa Vassiliou, geldt dat de zaalhuur in geval van annulering van een les of van de gehele training of cursus vergoed dient te worden door de opdrachtgever.

Artikel 8: Betaling
8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Natassa Vassiliou is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever en cursist of bijwoner van een lezing door te berekenen.
8.2 Wanneer de opgedragen werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtnemer zijn afgerond, wordt een factuur gezonden. Bij cursussen en opleidingen dient het gehele bedrag vóór aanvang van de werkzaamheden betaald te zijn. Facturen dienen binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
8.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Dit begint met 45 euro aan incassokosten op de tweede herinneringsfactuur.
8.4 Alle kosten die Natassa Vassiliou moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Levering en leveringstermijnen
9.1 Alle door Natassa Vassiliou genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Natassa Vassiliou is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal Natassa Vassiliou zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever overleggen.
9.3 Aan de opgegeven lezingsdata, lesdata en lestijden wordt, behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Natassa Vassiliou is niet gehouden lessen of lezingen te herhalen voor cursisten of bijwoners die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen en lezingen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 Natassa Vassiliou kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, per e-mail met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. opdrachtgever of cursist één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Natassa Vassiliou Media hiertoe schriftelijk gemaand heeft, opheft.
10.2 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een opdracht zullen deelnemer(s) en opdrachtgever zich ervan onthouden zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Natassa Vassiliou te benaderen voor het ten behoeve van opdrachtgever en deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden.

Artikel 11: Klachten en geschillen
11.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over uitvoering van een opdracht zo spoedig mogelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing/levering van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
11.2 Indien de klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren.
11.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
11.4 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Natassa Vassiliou is onder nummer [momenteel tijdelijk niet] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

 

© Natassa Vassiliou

 

Follow the news by Email